Informatie over het belangenconflictenbeleid

1) het wettelijk kader:

Vanaf 30 april 2014 zijn de assurMiFiD-gedragregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFiD-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2) Mogelijke belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of tussen meerdere klanten onderling.
Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Identificatie van mogelijke belangenconflicten:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant.
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie.
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere klanten te laten voorgaan.
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon anders dan de klant voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming.
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelneming(en) van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

3) De maatregelen van ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

 • Interne instructies over het belangenconflictenbeleid, de melding ervan en de registratie in een belangenconflictenregister.
 • De verbonden personen van het kantoor zullen enkel bemiddelen over verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de klanten voldoende toe te lichten.
 • Het recht voorbehouden aan ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict, de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de klant.
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig kunnen de maatregelen aangepast of geactualiseerd worden.
Indien een belangenconflict zich voordoet tussen ons kantoor en de klant, zal de klant ingelicht worden over de aard van het belangenconflict teneinde een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de desbetreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende takken ingevuld door ons kantoor.
Ons kantoor zal op verzoek meer informatie verschaffen over de vergoeding of de nog mogelijk te verwerven vergoeding van uw aankoop van een verzekeringsproduct.